ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานโครงการสัมมนาเรื่อง Learn Win Work “เรียนรู้ ชนะงาน”

       นักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ ระดับชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง Learn Win Work “เรียนรู้ ชนะงาน” ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและปฏิบัติการจัดงานสัมมนาให้แก่นักศึกษา
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณิชยา อนันตวงษ์ Co-Founder และ CEO LocoPack แพลตฟอร์มออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (SCG) เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร