ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา เรื่องจบแล้วชีวิตเป็นอย่างไร ภายใต้ชื่อ “Mystery Night ค่ำคืนลึกลับ”

       นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา เรื่องจบแล้วชีวิตเป็นอย่างไร ภายใต้ชื่อ “Mystery Night ค่ำคืนลึกลับ” ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อค้นหาศักยภาพและความถนัดของตัวเอง และเลือกทำงานที่ชอบและใช่ตัวเองมากที่สุด ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและการปฏิบัติการจัดงานสัมมนา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รุ่นพี่มามาร่วมแชร์ประสบการณ์ อาทิ คุณเจนนรา สันติวิวัฒนพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท ใต้ไทร อินเตอร์ดีไซน์ จำกัด, คุณวิชัย สีหาพรม Art Director & Brand Design (Brand Nongchat) และ คุณเกียรติศักดิ์ ขำงิ้ว สถาปนิกจาก สตูดิโอออกแบบภายใน Maxspace Complete Design ที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับคนอื่น การสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาทั้งในการเรียนและการทำงานต่อไป