ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “วงกตศึกษา”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานสหกิจศึกษา ได้จัด งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน “วงกตศึกษา” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานนักศึกษาของคณะที่ได้ออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ และใช้โครงการนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องต่าง ๆ จากสถานประกอบการใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โดยทางคณะได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยโครงการจัด ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ