ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2567

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะผู้นำนักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันนั้นเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความเป็นผู้นำยุคใหม่และพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกุลกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน
และส่งเสริมให้นักศึกษารวมพลังจิตสาธารณะทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว จ.ราชบุรี ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ประดิษฐ์กำไลข้อมือจากลูกปัด ประดิษฐ์ที่เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์จากของเหลือใช้ เป็นต้น กิจกรรม “ค่ายผู้นำ” เป็นกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงานต่อไปในอนาคต