ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ค่ายติวความถนัดด้านสถาปัตยกรรม “Prison of Architect”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดค่ายติวความถนัดด้านสถาปัตยกรรม "Prison of Architect" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร