ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 12

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ภาคการประกวดโปสเตอร์ และรางวัลชมเชย ภาคการบรรยาย ในการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงบูรณาการสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
1. นางสาวณัฐณิชา สวนทอง
2. นายวัชรพล สุนนทรราช
โดยมี นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ