ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้

  1. นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์
  2. นายคมชาญ โชติวรอนันต์
  3. นางสาวชญานี แหยมเจริญ

โดยทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร รับรางวัลเหรียญเงินในกลุ่มนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการและเตรียมทีม ดังนี้

  1. นายธานี สุคนธะชาติ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  2. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม

โดยเข้าร่วมประกวด ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ