ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านการออกแบบนอกชั้นเรียน โดยการประยุกค์ใช้ภูมิปัญญาทางด้านการออกแบบของวัฒนธรรมไทยทั้งในสมัยอดีต และสมัยปัจจุบันเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

โดยได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

  1. พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศ
  2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
  3. โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
  4. อบรมหลักสูตรจักรสานผลิตภัณฑ์กระเป๋าใบลาน ณ กลุ่มจักรสานใบลาน บ้านทับลาน

โดยโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2563  ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ