ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธในกิจกรรม SB Open House

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธในกิจกรรม SB Open House เปิดบ้านทองกวาว ก้าวไกลวิชาการ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี แนะแนวและให้ความรู้ในหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนในคณะฯ ให้กับน้องๆ ที่ชื่นชอบการออกแบบ เพื่อเตรียมพร้อมและเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป
ได้ที่รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/