ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี โดยใช้ วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช.


📢 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาตรี โดยใช้ วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช.
📌 รับสมัครนักศึกษา รอบ #TCAS1: Portfolio (วุฒิ ม.6)
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (มีหน่วยกิตการเรียน วิทย์และคณิต ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)
📌 รับสมัครนักศึกษา รอบ #โควตา1 ( วุฒิ ปวช. )
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (จบวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาออกแบบทุกแขนง)
📍 สมัครผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📫 ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/