ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาคณบดีฯ จำนวน 29 สถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้