ข่าวประกาศจากทางคณะ

ข่าวดีหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับวุฒิ ปวช. ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
⚡ ระดับปริญญาตรี
➡️ รอบโควตา 1 (วุฒิปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2564
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)
➡️ รอบ TCAS 1 : Portfolio (วุฒิม.6) ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (มีหน่วยกิตการเรียนวิทย์และคณิต ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)
.
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา2565