ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

แสดงความยินดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัสรชญาย์ จีนจิตต์มั่น นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนักศึกษาจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฏาคม 2559