ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี

วันแม่58

     อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ นักศึกษา เข้าร่วม “โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศ