ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ส่งเสริมสรรมถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ”

Untitled-1 copy

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ
 • เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ
 • เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน
  ณ ชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
  โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑ “การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าจากการมัดย้อม”

 1. นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์
 2.  นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล

หลักสูตรที่ ๒ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเส้นด้าย”

 1. นายประชา พิจักขณา
 2. นายคมเขต เพ็ชรรัตน์

หลักสูตรที่ ๓ “การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก”

 1. นายธานี สุคนธะชาติ
 2. นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ

หลักสูตรที่ ๔ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น”

 1. นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ
 2. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม

ภาพบรรยากาศ