ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

บริการวิชาการ สถาปัตย มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
  • เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
  • เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน

ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ ๑     “การสร้างสรรค์ให้โคมไฟจากลังกระดาษ” อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล และ อาจารย์พีรัฐ   ลิมปาภรณ์
  • หลักสูตรที่ ๒     “การสร้างสรรค์ลวดลายให้หมอนอิง” อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์ และ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
  • หลักสูตรที่ ๓     “การสร้างสรรค์กรอบรูปจากเศษวัสดุ” ผศ.ประชา พิจักขณา และ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
  • หลักสูตรที่ ๔     “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจากกล่องกระดาษ” อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และ อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง

ภาพบรรยากาศ