ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. การสร้างสรรค์การเพ้นท์กล่องไม้ Summer’s Box
  2. การทำสบู่สมุนไพรหลากสีสัน
  3. การสร้างสรรค์ถุงผ้าปั้มลวดลายจากวัสดุธรรมชาติด้วยสีอะครีลิค
  4. การออกแบบนาฬิกา แขวนผนังจากวัสดุเหลือใช้

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้สามารถเข้าไปเล่มคู่มือการอบรมได้ที่ คลังความรู้ของงานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หรือที่ http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215

 

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ภาพบรรยากาศ