ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

Untitled-1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 •  เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
 •  เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
 •  เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชน จำนวน ๖๐ คน
  ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรการอบรมและวิทยากร ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑ “การสร้างสรรค์ของที่ระลึกบนผืนผ้าและเสื้อผ้า”

 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา
 2. นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

หลักสูตรที่ ๒ “การสร้างสรรค์ของที่ระลึกจากกรอบรูปประดิษฐ์”

 1. นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
 2. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี

หลักสูตรที่ ๓ “การสร้างสรรค์ลวดลายของที่ระลึกจากด้วยวิธีสกรีน”

 1. นายธานี สุคนธะชาติ
 2. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์

หลักสูตรที่ ๔ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจากกล่องกระดาษ”

 1. นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
 2. นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง

ภาพบรรยากาศ