ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร”

การสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาเบื้องต้นของ "เรือนหมอพร" รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 🏡
ในกิจกรรมโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร” เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 ภายหลังจากการบรรยายประวัติเรือนหมอพร และองค์ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมเรือนหมอพร โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อาจารย์สันธาน เวียงสิมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แล้วในช่วงบ่ายนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมในเรือนหลังนี้ โดยอาจารย์สันธาน เวียงสิมา ที่บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างเรือนในยุคที่เรียกว่า “สถาปนิกฝรั่ง ช่างจีน กุลีไทย” ที่มีการนำรูปแบบและเทคนิคการก่อสถาปัตยกรรมตะวันตกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาเชิงช่างเดิมในประเทศไทย การศึกษาการเสื่อมสภาพของเรือนที่เกิดจากความชื้น ความร้อนและสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในบริเวณโดยรอบที่ตั้งเรือน การศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเรือนมายังที่ตั้งปัจจุบัน รวมถึงวิธีการและแนวทางการบูรณะซ่อมแซมเรือนในอนาคต เพื่ออนุรักษ์เรือนหลังนี้ให้คงสภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติวาดภาพลายเส้นประกอบสีน้ำ โดย อ.ดร.ปรียานุช คำสนอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม การดำรงอยู่ของเรือนหมอพรในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และเป็น “ครู” ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในอดีต ในรูปแบบที่สามารถสัมผัสจับต้องได้จริงมิใช่การศึกษาผ่านตัวหนังสือในตำราเพียงเท่านั้น
ที่มาภาพ: งานศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร