ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร