ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7

มทร.วิชาการ-59

บรรยากาศนิทรรศการนำเสนอผลงานการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ภายใต้งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภายในงานมีการแสดงผลงานประเภทบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโครงการ

 1. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน โดยนางสาวธัญญาเรศ  เปรมสง่า
 2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากผึ้งแปรรูปฟาร์มธรรมรส จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววนิดา แย้มบางยาง
 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย จากแรงบันดาลใจรูปแบบบัวหลวง โดยนางสาวทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์
 4. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของ ร้าน Nerb Handcraftedโดย นางสาวสุมาพร สุขทวี

และผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดหนองคาย ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดหนองคาย โดยนักศึกษาต่อไปนี้

 1. นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์
 2. นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช
 3. นางสาวภารดี อารยะกุล
 4. นางสาวมานิตา สิงหาสนธิบุตร
 5. นางสาวชญาณี แหยมเจริญ

มีการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โดยอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 ท่าน ดังนี้

 1. โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่พั๊ฟ จังหวัดสระบุรี โดย อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง
 2. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวาและเส้นใยผักตบขวา สำหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง โดย อาจารย์สันติ กมลนรากิจ

ภาพบรรยากาศ