โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน […]

กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2557 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 รับตรง รอบ 2

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง […]

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

จากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในขณะนี้นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 […]

ประกาศรับสมัคร โควตาพิเศษ(เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2555

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]