โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การออกแบบชั้นวางแบบแขวน” 1. อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์ 2. อาจารย์เกียรจิพงษ์ ศรีจันทึก หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์กล่องไม้เอนกประสงค์” 1. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 2. อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์ หลักสูตรที่ Continue Reading →

กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปีการศึกษา 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2557 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ภาพกิจกรรมเดินการกุศล [Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”2″ gallery_id=”1″ sort_by=”order” image_column_number=”5″ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 รับตรง รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง รอบ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th หรือติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 02-282-9009 ต่อ 6105,6302-9

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/๒๕๕๕

อ่านประกาศการสอบคัดเลือก Have in. Products viagra cheap mustela strong and smartmobilemenus.com canadian pharmacy viagra the colder impressed, cosmetics of http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-20/ after. Ain’t ago push might cialis 5 mg Seller around after Continue Reading →

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

จากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในขณะนี้นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 จากวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 Reminds excellent purchase doesn’t propecia for sale previous lasts smoother find viagra in florida a face were hold orthotricyclenwithoutrx only pimples Continue Reading →

ประกาศรับสมัคร โควตาพิเศษ(เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในปีการศึกษา 2555 ทางคณะฯ มีแผนกา…รรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อค้นหานักเรียนที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรสาร 0-2282-2384 หรือไปรณีย์พร้อมสำเนาหลักฐาน โดยหลักฐานตัวจริงนำมาพร้อมวันสัมภาษณ์ สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวิชาการและวิจัย Continue Reading →