ประกาศราคา ค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

ประกาศราคา ค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยฯ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบ

ราคากลางวัสดุการเรียน-การสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 7 รายการ

ราคากลางวัสดุการเรียน-การสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 7 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐