รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

แก้ไขกำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แก้ไขกำหนดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  

ประกาศ สอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2561 ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก  

ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตารางราคากลางแยกตามชนิดวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการประกวดบูธ นิทรรศการ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการประกวดบูธ นิทรรศการ นิสิตนักศึกาาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเรียน – การสอน (สาขาสถาปัตยกรรม)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการเรียน – การสอน (สาขาสถาปัตยกรรม)