รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

สาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.6 ทุกแผนการเรียน) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ […]

รับสมัครนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 (วุฒิการศึกษา ม.6)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

รายละเอียดและกำหนดการ สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี (TCAS ใช้วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ […]

กำหนดการสอบรอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

*** การสอบรอบ TCAS62 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี *** […]

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 […]