อาจาร์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์สันติ กมลนรากิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปริณัน บานชื่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชา