อาจาร์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์สันติ กมลนรากิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปริณัน บานชื่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา