อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์เกียรติพงศ์ ศรีจันทึกหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.ประชา พิจักรขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณาอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทองอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงินอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญอาจารย์ประจำสาขาวิชา