อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์เกียรติพงศ์ ศรีจันทึก

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ประชา พิจักรขณา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา