ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556

แบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ […]