ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร […]

(ประกาศ) แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4 /2561

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

(ประกาศ) แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4 /2561