ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology เพิ่มความเชื่อมั่นในหลักสูตร

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology […]