ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส (ไป-กลับ) โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสโครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าทำป้ายโครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง