รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  1. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน
  2. ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
  4. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิณตอนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
    ของ สกอ. สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร.
  5. ส่วนที่ 5 ภาคผนวก