เอกสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

0 แบบ มอค.3
0
 ตัวอย่าง มคอ.4
0 ตัวอย่าง มคอ.5
0 แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
0 โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
0 แบบเสนอหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคม
0 แบบประเมินคุณภาพการสอน