ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม สู่การบูรณาการระดับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพ