ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยฯ

0 ชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553 … อ่านต่อ
0 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2553 …
อ่านต่อ
0 บรรยากาศวันซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 …
อ่านต่อ
0 บรรยากาศงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 … อ่านต่อ
0 บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ นักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 … อ่านต่อ
0 โครงการค่ายอาสาสถาปัตยฯ ประจำปีการศึกษา 2553 … อ่านต่อ 
0 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 11.00 – 16.30 น. … อ่านต่อ
0 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย … 
อ่านต่อ 
0 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “The Evolution of  Graphic Design …
อ่านต่อ
0 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของตกแต่งบ้าน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องาน
    หัตถกรรมพื้นบ้าน … อ่านต่อ
0 ประมวลภาพงานนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ราชมงคลพระนครครั้งที่ 1 … อ่านต่อ
0 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล วันนที่ 14 ก.ค 2553 … อ่านต่อ
0 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์ตลาดชุมชน ณ บ้านวังเขมร จ.กาญจนบุรี … อ่านต่อ
0 ประมวลโครงการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่พบน้อง ปีการศึกษา 2553 … อ่านต่อ
0 ประมวลภาพกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553” … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)ประจำปีการศึกษา 2553” … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ “โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2553” … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ “โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการศึกษาความรู้จากภายนอก ” ระหว่าง 27 – 30 เมษายน 2553 … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน”   ปีงบประมาณ 2553″ … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ “การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ สมศ. รอบ 3 โครงการนำร่อง … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ โครงการชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม ปี 2553 … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 ที่เมืองทองธานี  … อ่านต่อ
0 ภาพบรรยากาศวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553 … อ่านต่อ
                                                                                                                                               หน้า (1), (2)