กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นในนักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม โดยในการการจัดกิจกรรมได้นำคณะนักศึกษาเดินทางไปดูแหล่งศึกษาหาความรู้ตามธรรมชาติที่จังหวัด จันทบุรี โดยกิจรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555

000 บรรยากาศโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2556