วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ของศูนย์จัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557

000 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2556
000 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ของศูนย์จัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557
000 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แผนที่ 1
000 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
000 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แผนที่ 2
000 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
000 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แผนที่ 3
000 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
000 การประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
000 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗