วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มิถุนายน 2567)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ […]

ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร […]

ตารางเรียน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทอม 2/2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ตารางเรียนนักศึกษา […]

ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology เพิ่มความเชื่อมั่นในหลักสูตร

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology […]

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 […]