ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม โดยการสร้างเจตคติที่ดีให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งบัน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม โดยการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ