ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

โครงการประกัน

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อเป็นการนำความรู้จากการประกันคุณภาพไปประยุกค์ใช้ในการดำเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 6 ห้อง 631

ภาพบรรยากาศ