ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การทำที่เสียบนามบัตรจากเศษไม้
2. การทำสบู่สมุนไพร ผสมดอกไม้อบแห้ง
3. การออกแบบสกรีนบรรจุภัณฑ์ถุงผ้า รักษ์โลก
4. การออกแบบไม้หนีบผ้าอเนกประสงค์

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังโดยผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้สามารถเข้าไปเล่มคู่มือการอบรมได้ที่ คลังความรู้ของงานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หรือที่ http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก

ภาพบรรยากาศ