ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศศึกษา 2553พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

พื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ใน วันอังคาร ที่ 27   พฤศจิกายน  2555 (ช่วงเช้า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน กรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.   ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th | ภายในวันที่ 20 พฤศจิการยน 2555 (พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามส่งในฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ)
2.   ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่เว็บไซต์ http://job.rmutp.ac.thวิธีการตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 20  พฤศจิกายน 2555  (พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามส่งในฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชา (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ) ที่เว็บไซต์ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555  – 20 พฤศจิกายน 2555 (พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/หน่วยงาน และนำส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ)

รายละเอียดเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล (**สำคัญมาก)