ข่าวประกาศจากทางคณะ

เข้าชมผลงานใน” ART EXHIBITION ONLINE ” ในหัวข้องาน ” สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “

ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมแสดงผลงานศิลปะทางด้านการออกแบบ ในงาน " ART EXHIBITION ONLINE " ในหัวข้องาน " สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 " ในรูปแบบของการแสดงผลงานออนไลน์ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่า อาจารย์และนักศึกษา จาก 7 สถาบันการศึกษา
สามารถเข้าดูผลงานได้จากลิงค์ : https://online.anyflip.com/uuyxl/laku/mobile/