กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 โดยโครงการจัดขึ้นที่ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางโพ โดยมีประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนมาก โดยมีการสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • ทำนาฬิกาจากเศษไม้
  • ทำชั้นวางหนังสือจากเศษไม้

000 โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม