กิจกรรมปีการศึกษา 2554ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการค่ายอาสาพัฒนา’54

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 54 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2555 ที่ โรงเรียนวัดถ่ำอ่างหิน จังหวัด กาญจนบุรี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงจะเป็นการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

000 บรรยากาศโครงการค่ายพัฒนาอาสาพัฒนา 54