ผลงานนักศึกษา

วิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Poject: Exhibition) เทอม 2/2565

นำเสนอผลงานการออกแบบวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Poject: Exhibition)