ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน บริษัท โตโย ไชกัน(ประเทศไทย) จำกัด

สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย อาจารย์มัทนี  ปราโมทย์เมือง ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ บริษัท โตโย ไซกัน(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการศึกษาถึงระบบงานและเทคโนโลยีด้านการออกแบบสมัยใหม่ ที่นำมาประยุกค์ในกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา