ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

กลุุ่ม-สยามบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตย์ฯ นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง และ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาด้านกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการพัฒนา และให้นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ในการเรียนภายในชั้นเรียนต่อไป

ภาพบรรยากาศ