ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม


ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับอาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย
รูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ