ผลงานนักศึกษา

วิชาสถาปัตยกรรมไทย เทอม 2/2565

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย โดยให้นักศึกษา เลือกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สนใจมานำเสนอในรูปแบบภาพร่างในงานสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทำความเข้าใจ "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” ให้ได้เรียนรู้รูปแบบทางสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง และการจัดแบ่งพื้นที่ภายใน ที่สะท้อนความแตกต่างของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ของแต่ละกลุ่มชนด้วยผลงานที่ถูกนำเสนอออกมา ทั้งเรือนพื้นถิ่น อาคารทางศาสนา จากในประเทศ และนอกประเทศ คือ จุดเริ่มต้นของการทำความรู้จักงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานในการต่อยอดงานออกแบบในอนาคต