ข่าวประกาศจากทางคณะ

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)